Contact
  • Overtoom 323
  • 1054 JL Amsterdam
  • Nederland
ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN SLINGER B.V.

Ingangsdatum: 20 maart 2023

Slinger BV heeft een Widget “Slinger” ontwikkeld die door organisaties van evenementen, concerten, festivals en sportwedstrijden op hun website kan worden geplaatst. De Widget is bedoeld om autobestuurders die naar een bepaalde bestemming rijden, in contact te brengen met passagiers die in dezelfde richting reizen, zodat ze de rit en de bijbehorende kosten kunnen delen. Deze algemene voorwaarden hebben ten doel om de toegang tot en de voorwaarden voor het gebruik van de Widget te regelen.

Artikel 1. Definities
1. In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Slinger BV: de eigenaar van de Widget, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slinger BV, gevestigd aan de Overtoom 323, 1054 JL Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75366088.
Widget: door Slinger BV ontwikkelde applicatie “Slinger” die als onderdeel op een website kan worden geïntegreerd en die Gebruikers in staat stelt om Ritten aan te bieden en Zitplaatsen te reserveren.
Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Widget van Slinger BV.
Bestuurder: degene die een Rit aanbiedt via de Widget.
Passagier: degene die het aanbod van de Bestuurder om te worden vervoerd, heeft aanvaard of, indien dit van toepassing is, de persoon in wiens naam een Zitplaats heeft geboekt of een aanvraag daartoe heeft verzonden via de Widget.
Rit: door de Bestuurder via de Widget aangeboden, korte reis naar een bepaald evenement, concert, festival of sportwedstrijd.
Zitplaats: de plaats die door een Passagier in het voertuig van de Bestuurder wordt geboekt.
Match: een door de Bestuurder goedgekeurde aanvraag voor een Zitplaats van een Rit door een Passagier.
Diensten: alle diensten die via de Widget door Slinger BV worden aangeboden.
Content: alle berichten, bestanden, data, informatie, teksten, geluid- en beeldmateriaal en ander (digitaal) materiaal.
Gebruiken: onder “gebruiken” valt ieder gebruik van de Widget, daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het aanbieden van Ritten, het reserveren van een Zitplaats en het verrichten van rechtshandelingen (zoals het sluiten van een overeenkomst).
Partijen: Slinger BV en Gebruiker gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.
Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

2. Onder “schriftelijk” valt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Aanbieden van een Rit
1. Slinger stelt Gebruikers in staat om een Rit aan te bieden via de website waarop de Widget is geplaatst.
2. Door het aanbieden van een Rit op de Widget, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de ‘Regels voor Ritten’.
3. Nadat een Gebruiker een Rit op de Widget heeft aangeboden, is de Rit zichtbaar voor alle Gebruikers van de Widget die een zoekopdracht uitvoeren in de Widget.
4. Andere Gebruikers kunnen vervolgens een Zitplaats voor de Rit van de Bestuurder reserveren.

Artikel 3. Reserveren van een Zitplaats
1. Slinger stelt Gebruikers in staat om een Zitplaats te reserveren voor een Rit van een bepaalde Bestuurder via een Widget. In de Widget wordt een zoekmachine aangeboden waarin naar Ritten kan worden gezocht op basis van verschillende zoekcriteria (evenement, datum, plaats van herkomst, bestemming).
2. Wanneer een Passagier een Zitplaats reserveert voor een Rit, wordt daarmee slechts een verzoek aan de betreffende Bestuurder van de Rit verzonden. Er komt niet direct een overeenkomst tussen de Bestuurder en de Passagier. Hiervoor dient de Bestuurder de aanvraag van de Passagier eerst goed te keuren.
3. Door het reserveren van een Zitplaats via de Widget, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de ‘Regels voor Ritten’.

Artikel 4. Match
1. Op het moment dat de Bestuurder het verzoek voor de Zitplaats goedkeurt, komt er een Match tot stand. De aanvraag van de Passagier wordt door de Bestuurder handmatig goedgekeurd, waarna de Passagier een bevestiging van de Match ontvangt.
2. Een Match houdt in dat de Bestuurder en de Passagier een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan ten aanzien van het vervoer naar het betreffende evenement, concert, festival of sportwedstrijd en de voorwaarden waaronder de Rit zal plaatsvinden, zoals de vertrektijd en opstapplaats en de eventuele vergoeding die de Passagier daarvoor aan de Bestuurder zal betalen.
3. Op het moment van de goedkeuring van een aanvraag deelt Slinger BV het e-mailadres van de Bestuurder met de Passagier en vice versa. De Bestuurder en Passagier zijn beide verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die voor ieder van hen voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 5. Annuleren van een Rit of Zitplaats
1. Zowel de Bestuurder als de Passagier hebben op ieder gewenst moment de mogelijkheid om een Rit of reservering van een Zitplaats te annuleren. Wanneer de annulering van een Zitplaats plaatsvindt vóór vertrek, wordt de Zitplaats of worden de Zitplaatsen die door de Passagier werd(en) geannuleerd, automatisch beschikbaar gesteld voor andere Passagiers, die die Zitplaatsen online kunnen reserveren.
2. Wanneer de Bestuurder de Rit annuleert via de Widget, ontvangt de Passagier van Slinger een bericht via het bij Slinger bekende e-mailadres.
3. Wanneer de Passagier de reservering van een Zitplaats annuleert via de Widget, ontvangt de Bestuurder van Slinger een bericht via het bij Slinger bekende e-mailadres.

Artikel 6. Gebruik van de Widget
1. Voor de toegang tot en het gebruik van de Widget zijn de Gebruikers geen kosten aan Slinger BV verschuldigd.
2. De Widget stelt Bestuurder en Passagier in staat om berichten met elkaar uit te wisselen. Door het gebruiken van de Widget verklaart de Gebruiker als enige verantwoordelijk te zijn voor de Content van de publicatie die de Gebruiker in of via de Widget verstuurt.
3. De Gebruiker verklaart en garandeert dan ook dat alle informatie in de Content juist en waarheidsgetrouw is en dat de Gebruiker van plan is om de Rit te maken onder de voorwaarden die in de Content worden beschreven.
4. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, voorschriften en verplichtingen die van toepassing zijn op het gebruik van de Widget door de Gebruiker. 5. Door het gebruik van de Widget verklaart de Gebruiker om:

a. de Widget niet te gebruiken voor professionele, zakelijke of commerciële doeleinden;
b. geen valse, misleidende, kwaadwillige of frauduleuze informatie te versturen via de Widget;
c. in berichten, gesprekken, gedrag of Content geen lasterlijke, beledigende, obscene, pornografische, vulgaire, kwetsende, ongepaste, gewelddadige, bedreigende, irriterende, racistische of xenofobe uitingen te geven of uitingen met seksuele connotaties, uitingen die tot geweld, discriminatie of haat oproepen, activiteiten of die het gebruik van illegale stoffen aanmoedigen of meer algemeen die indruisen tegen de doelstellingen van de Widget, die de rechten van Slinger BV of een derde zouden kunnen aantasten of die indruisen tegen de goede zeden; d. de rechten en het imago van Slinger BV en meer in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten die daarmee gepaard gaan – niet te schaden;
e. zich niet voor te doen als een andere persoon;
f. geen contact op te nemen met andere Gebruikers, en dan meer bepaald via de Widget, voor een ander doeleinde dan de voorwaarden voor de Rit af te spreken;
g. de verplichtingen van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven.

6. Indien de Gebruiker zich niet houdt aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de ‘Regels voor het aanbieden van een Rit’ of de ‘Regels voor het reserveren van een Zitplaats’ of wanneer Slinger BV misbruik van de Widget door de Gebruiker vermoed, heeft Slinger BV het recht om de Gebruiker de (verdere) toegang tot de Widget te ontzeggen en alle informatie en gegevens die samenhangen met door de Gebruiker aangeboden Ritten en gereserveerde Zitplaatsen te verwijderen uit de Widget, zonder daarmee enige schadevergoeding aan de Gebruiker te zijn verschuldigd.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. Afhankelijk van de content die door gebruikers beschikbaar gesteld wordt, is Slinger de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Widget en de Content ervan, waaronder teksten, beelden, designs, logo’s, video’s, geluiden, gegevens en graphics en de software en de databases die de werking ervan garanderen.
2. Slinger BV kent aan de Gebruiker een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht toe om van de Widget gebruik te maken voor persoonlijke en private doeleinden op een niet-commerciële basis en in overeenstemming met de doelstellingen van de Widget en Slinger.
3. Het is verboden om de Widget en de Diensten en hun content op enige andere manier te gebruiken of te exploiteren, zonder dat Slinger daarvoor vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Het is onder meer verboden om:

a. de Widget en de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te verdelen, in het openbaar te vertegenwoordigen en te verspreiden, met uitzondering van wat uitdrukkelijk wordt toegestaan door Slinger BV;
b. de Widget te ontleden en er ‘reverse engineering’ op toe te passen;
c. een substantieel deel van de gegevens van de Widget te extraheren of te proberen te extraheren, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘data mining robots’ of andere vergelijkbare verzamel tools.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Slinger BV stelt een Widget ter beschikking waarbij vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Slinger BV stelt zich de goede werking en beschikbaarheid van de Widget ten doel, maar biedt daartoe geen garanties. Slinger BV is slechts behulpzaam bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Bestuurders en Passagiers. Slinger BV maakt echter geen onderdeel uit van een tussen de Bestuurder en een Passagier gesloten overeenkomst (Match). Slinger BV is ook niet aansprakelijk voor de uitvoering daarvan of het tekortschieten daarin door de Bestuurder of Passagier. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit Slinger BV haar aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door of in samenhang met:

a. het gebruik van de Widget en de diensten van Slinger BV;
b. het aangaan van overeenkomsten met andere Gebruikers via de Widget;
c. schade of letsel als gevolg van een ongeval tijdens een Rit;
d. schade die de Bestuurder lijdt als gevolg van het gedrag van, gevaarzetting door of het niet nakomen van gemaakte afspraken door de Passagier;
e. schade die de Passagier lijdt als gevolg van het gedrag van, gevaarzetting door of niet nakomen van gemaakte afspraken door de Bestuurder;
f. het niet of niet beschikbaar zijn van de Widget of delen daarvan;
g. onjuiste informatie of gegevens op de Widget;
h. wijzigingen in de Widget van Slinger BV of daarop aangeboden diensten of wijzigingen in of op de Website. 2. Mocht Slinger BV om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Slinger BV beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat door het verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

3. De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Slinger BV.

Artikel 9. Werking, beschikbaarheid en functionaliteiten van de Widget
1. De Widget wordt aangeboden as-is. Het is Slinger BV toegestaan de werking, inhoud en omvang van de Widget op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Slinger BV dit nodig acht. Slinger BV heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig. Voorts staat het Slinger BV vrij de Widget of een gedeelte daarvan af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
2. Slinger BV zal zich inspannen om de Widget 24 uur per dag en zeven dagen per week ononderbroken aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties. Het is evenwel mogelijk dat de toegang tot de Widget zonder voorafgaand bericht tijdelijk wordt opgeschort wegens technisch onderhoud, migratie- of update-operaties of storingen of beperkingen die verband houden met de werking van het netwerk.
3. Voorts behoudt Slinger zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Widget of zijn functionaliteiten volledig of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent te wijzigen of op te schorten.

Artikel 10. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden
Slinger BV behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van bestaande relaties tussen Slinger BV en Gebruiker. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Gebruiker in werking, zodra de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden online zijn gepubliceerd.

Artikel 11. Klachten met betrekking tot de Widget
1. Klachten over de werking of inhoud van de Widget kunnen schriftelijk per e-mail aan Slinger BV worden gericht: [email protected].
2. De beoordeling van eventuele klachten over de werking of inhoud van de Widget wordt gedaan door Slinger BV. Dergelijke klachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 dagen na constatering daarvan aan Slinger BV te worden gemeld. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Slinger BV deze zo goed mogelijk proberen te verhelpen. Daarbij zal Slinger BV zich inspannen de klacht binnen een redelijke termijn af te handelen.

Artikel 12. Klachten tussen Gebruikers onderling
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering van een overeenkomst door een Gebruiker, dienen door de Gebruiker rechtstreeks aan de betreffende Gebruiker te worden gericht. Slinger BV is geen partij bij de overeenkomst tussen Bestuurder en een Passagier en zal daarom ook geen geschillen beslechten tussen Gebruikers onderling. Indien Gebruikers gezamenlijk niet tot een oplossing voor het geschil komen, zal de benadeelde partij zich tot de bevoegde rechter moeten wenden, teneinde de zaak te laten beslechten.

Artikel 13. Toepasselijk recht, uitleg van de voorwaarden en forumkeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slinger BV en de Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking waarop de onderhavige Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Slinger BV is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders bepaalt. Dit laat onverlet dat Slinger BV met de Gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Regels voor ritten

Voor het aanbieden, reserveren, uitvoeren en deelnemen aan Ritten via de Widget gelden voor zowel de Bestuurder als de Passagier bepaalde voorwaarden. Door een Rit aan te bieden, te reserveren, uit te voeren of daaraan deel te nemen verklaren de Bestuurder en de Passagier zich aan de hieronder gestelde regels te houden.

Regels voor Bestuurders
Een Bestuurder mag alleen een Rit aanbieden als de Bestuurder aan alle onder genoemde voorwaarden voldoet:
1. De Bestuurder is in het bezit van een geldig rijbewijs;
2. De Bestuurder biedt alleen een Rit aan voor voertuigen waarvan de Bestuurder zelf eigenaar is of die de Bestuurder met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar mag gebruiken;
3. De Bestuurder is en blijft de hoofdbestuurder van het voertuig waarmee de Rit plaatsvindt;
4. Er is voor het voertuig een geldige aansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
5. Er gelden voor de Bestuurder geen medische contra-indicaties en de Bestuurder is ook niet om medische redenen onbevoegd verklaard om het voertuig te besturen;
6. De Bestuurder biedt niet meer Zitplaatsen aan dan het aantal beschikbare Zitplaatsen in uw voertuig;
7. Alle Zitplaatsen die worden aangeboden, zijn uitgerust met een veiligheidsgordel – zelfs als het voertuig goedgekeurd is met Zitplaatsen zonder veiligheidsgordel;
8. De Bestuurder maakt gebruik van een voertuig dat zich in een goede staat bevindt en dat beantwoordt aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en gewoonten, in het bijzonder met een geldig APK-keuringsrapport;
9. De Bestuurder is een consument en handelt niet als professional.

Voorts belooft de Bestuurder bij het uitvoeren van de Rit:
(i) alle wetten, verkeersregels, voorschriften en richtlijnen na te leven die van toepassing zijn op het besturen van het voertuig;
(ii) dat de Passagiers worden beschouwd als derden in het voertuig en daardoor door de verzekering gedekt zijn;
(iii) geen risico’s te nemen tijdens het rijden en geen producten te nemen die de aandacht en het vermogen van de Bestuurder om op een oplettende en volledig veilige manier het voertuig te besturen, zouden kunnen aantasten;
(iv) alleen Ritten aan te bieden die echt zijn gepland;
(v) de Rit te maken zoals die in de Widget wordt beschreven en zoals met de Passagier is overlegd (en dan meer bepaald met betrekking tot het al dan niet gebruik van de snelweg) en de tijdstippen en de plaatsen te respecteren die met de Passagiers werden overeengekomen (en dan meer bepaald met betrekking tot de ontmoetingsplaats en het afzetpunt);
(vi) niet meer Passagiers mee te nemen dan het aantal Zitplaatsen met autogordels in het voertuig;
(vii) Passagiers onmiddellijk op de hoogte te brengen van een eventuele vertraging of verandering van tijdstip of Rit;
(viii) tot minstens 15 minuten na het afgesproken tijdstip te wachten op de Passagiers;
(ix) geen hogere vergoeding voor de Rit te verlangen van de Passagier dan is overeengekomen, of – in geval van omstandigheden waardoor een Rit moet worden gewijzigd – dan redelijk is in verhouding tot de gemaakte kosten;
(x) zich op een gepaste, respectvolle en verantwoordelijke manier te gedragen tijdens de Rit.

Regels voor Passagiers
Wanneer de Passagier gebruik maakt van een Rit die wordt aangeboden via de Widget, belooft de Passagier om:
1. zich op een gepaste, respectvolle en verantwoordelijke manier te gedragen tijdens de Rit, zodat de concentratie of het rijgedrag van de Bestuurder of de rust van de andere Passagiers niet wordt verstoord;
2. het voertuig en de netheid van het voertuig van de Bestuurder te respecteren;
3. de Bestuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen als de Passagier niet op tijd op de plaats van afspraak zult zijn;
4. op de plaats van afspraak tot minstens 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de Bestuurder te wachten;
5. tijdens een carpool rit geen artikelen, goederen, producten of dieren mee te nemen dat het rijgedrag en de concentratie van de Bestuurder zou kunnen verstoren of waarvan de aard, het eigendom of het vervoer in strijd is met de geldende wettelijke voorschriften;
6. de overeengekomen vergoeding voor de Rit aan de Bestuurder te voldoen.

Indien de Passagier een reservering heeft gemaakt voor één of meer Zitplaatsen in naam van derden, garandeert de Passagier dat deze derde de bepalingen van deze Regels voor Passagiers zal naleven.