Contact
  • Overtoom 323
  • 1054 JL Amsterdam
  • Nederland
ALGEMENE VOORWAARDEN (B2B) SLINGER B.V.

Gevestigd aan de Overtoom 323, 1054 JL Amsterdam, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75366088

Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij ergens anders in de Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

Slinger BV: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Slinger BV opdracht geeft tot het leveren van Diensten en daartoe met Slinger BV een Overeenkomst is aangegaan of over de totstandkoming van een dergelijke Overeenkomst met Slinger BV in onderhandeling is getreden. Gebruiker: degene die gebruik maakt van de Widget van Slinger BV.
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van Diensten tussen Slinger BV en de Opdrachtgever.
Abonnement: Overeenkomst op basis waarvan Slinger BV doorlopend de Widget aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt tegen periodieke betaling.
Abonnementskosten: periodiek door de Opdrachtgever in het kader van het Abonnement aan Slinger BV verschuldigde kosten.
Widget: door Slinger BV ontwikkelde applicatie “Slinger” die als onderdeel binnen een website, een (mobiele) app of als i-frame kan worden geïntegreerd en die Gebruikers in staat stelt om overeenkomsten met elkaar aan te gaan met betrekking tot het vervoer van en naar een evenement, concert, festival of sportwedstrijd.
Evenement: evenement, concert, festival of sportwedstrijd dat in de Widget wordt opgenomen, zodat Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen om het vervoer onderling met elkaar te regelen.
Dashboard: door Slinger BV ontwikkelde, onderhouden en ter beschikking gestelde web-based interface die de Opdrachtgever in staat stelt om door de Widget real-time verzamelde data en statistieken te bekijken, te downloaden en op te slaan.
Account: persoonlijke, digitale omgeving binnen het Dashboard dat aan de Opdrachtgever is gekoppeld. Inloggegevens: een combinatie van een gebruikersnaam, e-mailadres en/of wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot een Account.
Content: alle berichten, bestanden, data, informatie, teksten, geluid- en beeldmateriaal en ander (digitaal) materiaal.
Gebruiken: onder “gebruiken” valt ieder gebruik van het Dashboard en de Widget, daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen (zoals het sluiten van een overeenkomst).
Werken: ieder werk dat een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijke stempel van de maker heeft. In het kader van deze algemene voorwaarden worden onder “Werk” in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: Widgets en Dashboards die door Slinger BV worden ontwikkeld en alle overige werken die door Slinger BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand worden gebracht.
Partijen: Slinger BV en de Opdrachtgever gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”.
Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

2. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de Overeenkomst tussen Slinger BV en de Opdrachtgever, alsmede op ieder gebruik van het Dashboard, van welke aard dan ook, waaronder doch niet uitsluitend het aanmaken van of inloggen op een Account, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Slinger BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer Slinger BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet het recht van Slinger BV om alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Slinger BV deze Algemene Voorwaarden toepast.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie met de Opdrachtgever indien Slinger BV derden betrekt bij de uitvoering van de door Slinger BV aangeboden Diensten. Deze derden kunnen jegens de Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige Algemene Voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Slinger BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Slinger BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Slinger BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Slinger BV opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Slinger BV haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Slinger BV niet tot het leveren van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud en omvang van de te leveren Diensten worden uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de Diensten.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Slinger BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Slinger BV de ondertekende offerte van Opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan wel zodra Opdrachtgever schriftelijk ondubbelzinnig aangeeft akkoord te gaan met de offerte van Slinger BV, dan wel zodra Slinger BV met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt, of wanneer Slinger BV een eerste betaling heeft ontvangen van een door Slinger BV ingezonden factuur op basis van een (nog niet getekende) offerte of Overeenkomst.
2. Aanpassingen van de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen, dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Slinger BV is niet gehouden om een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever te wijzigen en behoudt zich het recht voor om eventuele kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Abonnementen
1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de Widget dient de Opdrachtgever een Abonnement bij Slinger BV af te sluiten. De omvang van het Abonnement en de Diensten die daarbij zijn inbegrepen, zal door Slinger BV duidelijk in het aanbod worden vermeld.
2. Het Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot wederopzegging. De Opdrachtgever heeft het recht het Abonnement op ieder gewenst moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Nadat het Abonnement is geëindigd, heeft de Opdrachtgever niet langer het recht om de Widget te gebruik op de website van de Opdrachtgever en zal Opdrachtgever de Widget verwijderen van de website. Slinger BV heeft het recht om het verdere gebruik van de Widget te blokkeren en alle data die samenhangt met de Widget te verwijderen of onzichtbaar te maken, nadat het Abonnement is geëindigd.

Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden en tijdsplanning
1. Nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte of Overeenkomst, zal het project worden opgenomen in de planning van Slinger BV. De planning komt overeen met de tijd die Slinger BV nodig heeft om het de werkzaamheden uit te voeren.
2. Slinger BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien Slinger BV Content behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de tijdsplanning aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde Content aan Slinger BV ter beschikking heeft gesteld.
4. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is Slinger BV gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Slinger BV gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Slinger BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Slinger BV worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Slinger BV volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. Indien Slinger BV een tijdsplanning voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven tijdsplanning is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de tijdsplanning dient de Opdrachtgever Slinger BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Slinger BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Slinger BV is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt of boetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd, indien de opdracht of het werk niet binnen de opgegeven termijn wordt voltooid respectievelijk opgeleverd.
7. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door de Opdrachtgever en het door Slinger BV beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Slinger BV; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Slinger BV zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Slinger BV rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverbintenis.
8. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, zullen de opgegeven uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld en dienen de daaruit eventueel voor Slinger BV voortvloeiende kosten en schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7. Ontwerp en implementatie van de Widget
1. Nadat Slinger BV van de Opdrachtgever alle noodzakelijk Content heeft ontvangen ten aanzien van de gewenste, visuele vormgeving van de Widget, zal Slinger BV binnen de overeengekomen termijn het ontwerp voor de Widget opleveren. Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling langs digitale weg.
2. Opdrachtgever heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, één revisieronde om het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren.
3. Opdrachtgever dient binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde Werk te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:

a. Opdrachtgever de oplevering schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd;
b. Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een openbare- c.q. productieomgeving;
c. Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.

2. Wanneer Opdrachtgever niet binnen 5 dagen reageert op een laatste revisieronde, dan wordt het Werk geacht naar tevredenheid van Opdrachtgever volgens de overeengekomen specificaties te zijn opgeleverd.
3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Slinger BV zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Slinger BV doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen de in de offerte of Overeenkomst overige overeengekomen revisierondes volgen.
6. Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Slinger BV gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Slinger BV kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
7. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Slinger BV beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 8. Dashboard Account
1. De Account van Opdrachtgever voor toegang tot het Dashboard is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de Opdrachtgever zelf worden gebruikt. Door de Opdrachtgever opgegeven of ontvangen Inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
2. Slinger BV is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en vertrouwt erop dat degene, die inlogt op het Dashboard en daarbij gebruik maakt van de Inloggegevens van een bepaalde Opdrachtgever, ook daadwerkelijk die Opdrachtgever is. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht vanaf de Account van de Opdrachtgever, waaronder gebruik door onbevoegden.
3. De Opdrachtgever dient Slinger BV direct op de hoogte te stellen als de Opdrachtgever vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van een Account of wanneer de daarmee samenhangende Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden.

Artikel 9. Toevoegen van Evenementen
1. Het Abonnement vermeld duidelijk hoeveel Evenementen per maand, jaar of periode mogen worden toegevoegd aan de Widget.
2. Slinger BV zal de Evenementen, die door de Opdrachtgever worden aangedragen, toevoegen aan de Widget inclusief de relevante gegevens, zoals plaats, datum en tijd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de benodigde Content met betrekking tot het toe te voegen Evenement. Opdrachtgever zal deze Content niet later dan 5 werkdagen voor aanvang van het Evenement schriftelijk aan Slinger BV doorgeven.
3. Indien de Opdrachtgever het aantal Evenementen dat per maand, jaar of periode kan worden toegevoegd, wenst uit te breiden, dient het Abonnement mogelijk daarop worden aangepast. De Opdrachtgever zal hierover contact opnemen met Slinger BV, zodat Slinger BV de Opdrachtgever kan informeren over de mogelijkheden.
4. Wijzigingen in eenmaal aan de Widget toegevoegde Evenementen gelden als meerwerk en kunnen door Slinger BV tegen de daarvoor geldende tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aanleveren van Content
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Content die de Opdrachtgever door Slinger BV op de Widget laat plaatsen. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Content die Slinger BV van of namens de Opdrachtgever ontvangt juist, volledig en up-todate is. De Opdrachtgever aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van deze Content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden.
2. Indien de Opdrachtgever Content aan Slinger BV verstrekt, zodat deze kunnen worden gebruikt in de Widget, verklaart de Opdrachtgever daarmee dat de Opdrachtgever eigenaar of rechthebbende van deze afbeeldingen te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het gebruik daarvan in de Widget. Opdrachtgever vrijwaart Slinger BV voor alle aanspraken van derden ter zake.
3. Indien Slinger BV Content van de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde documenten, bestanden en gegevens aan Slinger BV ter beschikking heeft gesteld.
4. Opdrachtgever vrijwaart Slinger BV voor schade die het gevolg is van onjuistheden, onvolledigheden of onbetrouwbaarheden in de door Opdrachtgever aangeleverde Content.
5. Voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen alle door Slinger BV extra gemaakte kosten en extra uren, alsmede eventuele overige schade die Slinger BV lijdt, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de Content waarvan Slinger BV aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11. Meer- en minderwerk
1. De opdracht omvat alleen hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen, wordt door Slinger BV aan de Opdrachtgever in rekening of mindering gebracht tegen de geldende tarieven. Slinger BV is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst;
b. ingeval van wijzigingen van de randvoorwaarden bij de Overeenkomst als verwoord in de offerte van Slinger BV;
c. ingeval Opdrachtgever onjuiste of onvolledige Content aan Slinger BV heeft aangeleverd en de uitgevoerde werkzaamheden hierdoor geheel of gedeeltelijk opnieuw moeten worden uitgevoerd;
d. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
e. in de gevallen waarin verrekening van meer- en minderwerk in de Overeenkomst is voorgeschreven.

3. Indien Slinger BV voor aanvang van de opdracht een inschatting van het benodigde aantal uren wordt gemaakt, worden niet aan de opdracht bestede uren door Slinger BV niet aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Meer- of minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen uitvoeringstermijn. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan Slinger BV een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
5. De eventuele wijzigingen van de opdracht of uitgangspunten dienen duidelijk en tijdig met Slinger BV gecommuniceerd worden.
6. Indien meer- of minderwerk consequenties heeft voor de Overeenkomst in kwalitatief of financieel opzicht, zal Slinger BV de Opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 12. Wijzigingen, beschikbaarheid en onderhoud van de Widget
1. Slinger BV zal zich inspannen om de Widget 24 uur per dag en zeven dagen per week ononderbroken aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld door middel van een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA)). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Het is Slinger BV toegestaan de werking, inhoud en omvang van de Widget op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Slinger BV dit nodig acht. Slinger BV heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever nodig.
3. Slinger BV heeft het recht om haar systemen, inclusief de Widget, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Slinger BV zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk plaats te laten vinden op tijdstippen waarop de minste Gebruikers daarvan hinder ondervinden en zich inspannen om de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Slinger BV is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 13. Inschakeling derden
1. Slinger BV heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Een en ander ter beoordeling van Slinger BV. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
2. Indien Slinger BV ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst tot geheimhouding is gehouden, zal Slinger BV met de door haar ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsverplichting overeenkomen.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, uitsluitend toe aan Slinger BV of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de productie ervan kosten in rekening zijn gebracht.
2. Slinger BV en de Opdrachtgever komen schriftelijk overeen voor welke doeleinden, gedurende welke periode en tegen welke vergoeding de Opdrachtgever het Werk mag gebruiken.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Slinger BV gerechtigd naam aanduidingen op de door haar vervaardigde Werken aan te brengen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Slinger BV op of in het Werk aangebrachte eigendomsof naam aanduidingen te (laten) verwijderen, te maskeren of aan te (laten) passen.
4. Geen van de Werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Slinger BV of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slinger BV worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.
5. Indien Slinger BV met de Opdrachtgever overeenkomt dat de auteursrechten ten aanzien van de tot stand gebrachte Werken worden overgedragen aan de Opdrachtgever, zullen Partijen hiertoe een afzonderlijke akte opstellen. De auteursrechten gaan pas op de Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtgever alle vergoedingen die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst aan Slinger BV heeft voldaan.

Artikel 15. Bewaarplicht

1. Alle Werken die door Slinger BV bij de uitvoering van de Overeenkomst werden vervaardigd of gebruikt, worden na de afronding van de opdracht door Slinger BV voor de duur van ten minste 1 jaar opgeslagen en bewaard.
2. Slechts op verzoek van de Opdrachtgever daartoe binnen 1 jaar na afronding van de opdracht en eerst na volledige betaling van de door Opdrachtgever aan Slinger BV verschuldigde vergoedingen, zal Slinger BV eenmalig, kosteloos een kopie van het Werk langs digitale weg aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen of door het kopiëren van het Werk op een door de Opdrachtgever aan te leveren gegevensdrager. Slinger BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gegevensdrager of (verlies van) bestanden gedurende de periode dat Slinger BV de gegevensdrager van de Opdrachtgever onder zich heeft. Slinger BV zal hierbij overigens uitsluitend het eindproduct van de werkzaamheden en niet op ruwe audio-, beeld- of video-opnames of ander bronmateriaal aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.

Artikel 16. Promotioneel gebruik van het Werk
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Slinger BV gerechtigd het Werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het Werk, logo, merk- en bedrijfsnaam van de Opdrachtgever op haar website en social media. Slinger BV zal daartoe uitsluitend toestemming van de Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het Werk is overgegaan.

Artikel 17. Facturatie en betaling
1. Indien Slinger BV bij aanvang van het gebruik van de Widget aan de Opdrachtgever een gratis proefperiode aanbiedt, brengt Slinger BV geen kosten in rekening voor het gebruik van de Widget gedurende deze periode.
2. Indien de Opdrachtgever na het eindigen van de gratis proefperiode gebruik wenst te blijven maken van de Widget, dient de Opdrachtgever een Abonnement bij Slinger BV af te nemen. De Abonnementskosten voor het gebruik van de Widget worden door Slinger BV op haar website gecommuniceerd.
3. De door Slinger BV aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte Abonnementskosten zijn afhankelijk van het door de Opdrachtgever gekozen pakket.
4. De Abonnementskosten worden door Slinger BV telkens per maand vooraf aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij verstrekt Slinger BV de Opdrachtgever een (digitale) factuur.
5. De kosten voor aanvullende Diensten worden door Slinger BV achteraf in rekening gebracht door middel van een separate factuur, tenzij is overeengekomen dat de levering van de Diensten geschiedt nadat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6. Tenzij voor de Diensten een vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Slinger BV geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen
7. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder enige verrekening of korting, op een door Slinger BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
8. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
9. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Slinger BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Slinger BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
10. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Slinger BV bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Slinger BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
11. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Slinger BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Slinger BV onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Slinger BV heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 18. Wijziging van Abonnementskosten
1. Slinger BV is gerechtigd de Abonnementskosten op ieder gewenst moment te wijzigen. Slinger BV zal de Opdrachtgever het voornemen tot wijziging van de Abonnementskosten schriftelijk kenbaar maken. Slinger BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
2. Indien Opdrachtgever een door Slinger BV kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Slinger BV genoemde datum waarop de wijziging van Abonnementskosten in werking zou treden.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding
1. Indien Opdrachtgever of Slinger BV in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is de ene Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a. de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere Partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere Partij wordt overgenomen;
e. de andere Partij zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van deze Partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

3. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Slinger BV nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die Slinger BV vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Slinger BV reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Slinger BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Slinger BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Slinger BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 20. Duur en opzegging
1. Tenzij anders overeengekomen, gaan Slinger BV en de Opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde duur met elkaar aan ten aanzien van het gebruik van de Widget. Deze overeenkomst kan door de Slinger BV op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Gedurende de maand opzegtermijn blijft de Slinger BV de Fee-per-lid aan Slinger BV verschuldigd.
2. Nadat de overeenkomst tussen Slinger BV en de Slinger BV is geëindigd, heeft de Slinger BV niet langer toegang tot zijn Account en kan de Slinger BV niet langer gebruik maken van de Widget en is Slinger BV niet langer verplicht de accountgegevens van de Slinger BV opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 21. Aansprakelijkheid
1. Indien Slinger BV aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van Slinger BV verder beperkt tot de door de Opdrachtgever aan Slinger BV betaalde bedragen in de 3 maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.
2. De aansprakelijkheid van Slinger BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Slinger BV wordt uitgekeerd.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Slinger BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Slinger BV kunnen worden toegerekend;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Slinger BV is nimmer aansprakelijk voor:

a. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
b. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Slinger BV;
c. het gebruik van de Widget door Gebruikers;
d. het aangaan van overeenkomsten tussen Gebruikers onderling via de Widget, alsmede de wijze van uitvoering van deze overeenkomsten of het nalaten daarvan;
e. het niet of niet beschikbaar zijn van de Widget of delen daarvan;
f. onjuiste informatie of gegevens op de Widget;
g. storingen, fouten of wijzigingen in de Widget of het tijdelijk niet functioneren of onbereikbaar zijn daarvan;
h. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Slinger BV.

Artikel 22. Overmacht
1. Slinger BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, waaronder in ieder geval begrepen pandemie of epidemie.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waar op Slinger BV geen invloed kan uitoefenen of welke niet voor risico van Slinger BV komen, doch waardoor Slinger BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Slinger BV kan gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, is zowel Slinger BV als de Opdrachtgever gerechtigd de relatie met de andere partij te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 23. Gebreken en klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking c.q. voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Slinger BV.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Slinger BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Slinger BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 24. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Slinger BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van bestaande relaties tussen Slinger BV en Opdrachtgever. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 25. Toepasselijk recht, uitleg van de voorwaarden en forumkeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Slinger BV en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Slinger BV is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders bepaalt. Dit laat onverlet dat Slinger BV met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.